اجرای مهمانسرای سازمان بیمه سلامت ایران

پروژه در ساختمان اصلی سازمان در شهرک غرب واقع می باشد.و یک سوئیت 80 متری به صورت کامل اجرا و تحویل سازمان شد

پروژه هاواتساپتماس