بازسازی دفتر کارخانه اشجع باطری_سعادت آباد

پروژه بازسازی دفتر اداری کارخانه اشجع باطری واقع در سعادت آبادکه شامل دو واحد اداری هر کدام به مساحت 180 متر مربع بود که همزمان در مدت 12 روز مدیرت و بازسازی شد.

پروژه مراحل تخریب، کنافکاری، لوله کشی، نقاشی، سیم کششی، مبلمان و اجرای شبکه بود.

پروژه هاواتساپتماس