پارتیشن بندی و عایق کاری شوروم کارخانه مبل ایپک استیل

فضای بزرگ شوروم کارخانه برای دسته بندی مبلها با سیستم درایوال توسط پانلهای گچی پارتیشن بندی شد.

همچنین یک وجه فضا که کلا پنجره بود به دلیل تابش مستقیم آفتاب فضا را خیلی گرم میکرد که با استفاده از یک لایه پشم سنگ و پانل گچی عایق شد.

پروژه هاواتساپتماس